top of page

כללי השיפוט בתחרות

הדירוג יתבצע על פי מדדים של הבנת הרעיונות ועל פי איכות סגנונית ותוכן, השופטים יתבקשו לדרג כתיבה בהירה, מנוסחת כראוי ומאורגנת באופן לוגי. החיבורים יבחנו תוך מתן משקל מרכזי למידת ההבנה של הרעיונות הפילוסופיים של הספר.

הדירוג בישראל יתבצע באופן עצמאי על ידי שופטים שיבחרו על ידי המרכז על פי הכרותם עם הפילוסופיה של איין ראנד ונסיונם בשיפוט כתיבה. ​
הדירוג יתבצע בשני סבבים, בסבב הראשון יבחרו 10 החיבורים הטובים ביותר על ידי צוות מדרגים מן המרכז והם יועברו ללא דירוג מוקדם לצוות השיפוט הראשי של התחרות אשר יבחר את 8 החיבורים הזוכים ואת הדירוג של המקומות הראשונים.
בתחרויות הפתוחות גם למשתתפים בוגרים יוכנס מדד שיפוט המתחשב בגיל בכותבים.

השיפוט יתבצע ללא סימנים מזהים של הכותבים או מידע מוקדם על הדירוג בו זכה החיבור בסבב השיפוט הראשון על מנת לאפשר לצוות השופטים לקבוע את הזוכים ללא הטיות מוקדמות. שיקולי ועדת השיפוט הינם חסויים ולא ניתן לערער על החלטות הדירוג הסופי שיסוכמו על ידי מנהל המרכז בהתבסס על הדירוגים העצמאיים. המרכז רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את מספר הפרסים המוענקים מידי שנה.

 

מגישי החיבורים בתחרות יתחייבו מראש להגיש עבודה עצמאית ומקורית על מנת שלא לפגוע בתחרות.
 
הגשת חיבור מהווה הסכמה לכללים אלו.


 

bottom of page