top of page
נושאים

קפיטליזם: האידיאל

Capitalism: The Unknown Ideal

קפיטליזם, על פי ראנד, הוא שיטה חברתית שבה תפקידה היחיד של הממשלה הוא להגן על זכויות אדם. אך מה הן זכויות? אילו זכויות מחזיקים בני אדם פרטיים? ומדוע זה הוא התפקדי הראוי היחיד של ממשלה?

בהסכמה מהותית עם האבות המייסדים [של ארה"ב] - כי זכויותיו הבסיסיות של האדם הם הזכות לחיים, לחירות, לרכוש ולרדיפה אחר אושרו - טוענת ראנד כי ראייתם את הזכויות מעולם לא הוגדרה במלואה וזכתה להגנה. כתוצאה מכך, הן היו פגיעות להתקפות אנטי קפיטליסטיות שגם יצרו אינפלציה במושג ה"זכויות" על מנת לכלול בתוכן תפיסות כמו "הזכות לעבודה" או "הזכות לטיפול רפואי," והכריזו כי הממשלה צריכה לעקוף את זכויות הפרט על מנת למען "טובת הכלל."

ראנד מתייחסת לנושא זה ולתפיסות מוטעות רבות אחרות ביחס לזכויות, ומסיקה כי רק הבנה ראויה של הזכויות תציל את הקפיטליזם.

bottom of page