top of page
נושאים

קפיטליזם: האידיאל

Capitalism: The Unknown Ideal

קפיטליזם לסה פייר

"קפיטליזם לסה פייר, לפי איין ראנד, אינו אידיאל בלבד אלא אידיאל לא ידוע. מעטים מבינים את משמעותו ההסטורית, כלכלית או את הצדקתו המוסרית. בספרה הציבה לעצמה ראנד את המטרה לתקן מצב זה.
ראנד טענה כי הקפיטליזם הוא "שיטה חברתית המבוססת על הכרה בזכויות הפרט, ובכללן זכויות הקניין, בה כל הרכוש הוא בבעלות פרטית." בפועל משמעות הדבר היא שחברה קפיטליסטית היא כזאת שבה הממשל מבצע תפקיד אחד: הוא מגם על זכויות הפרט על ידי הוצאה של "הפעלת אלימות פיסית מהיחסים בין אנשים."
קפיטליזם טהור, מסיקה ראנד, לא התקיים מעולם: אולם במדינות שהתקרבו אליו, ובמיוחד באמריקה של המחצית השניה של המאה ה-19, היה מסוגל הפרט לשגשג. זאת משום שהקפיטליזם הינו השיטה היחידה המכירה באופן מלאכי האדם הוא יצור רציונלי אשר מחזיק "בזכות לחיות למען עצמו," חופשי מכפייה על ידי אחרים.

bottom of page