top of page
אודות הספר

קפיטליזם: האידיאל

Capitalism: The Unknown Ideal

  • AYN RAND CENTER ISRAEL
  • התנועה הליברלית
  • התנועה הליברלית
אודות הספר

קפיטליזם לסה-פייר, על פי איין ראנד, אינו רק אידיאל אלא גם אידאל לא ידוע. מעטים מבינים את משמעותו, ואת הרקע וההצדקה ההיסטורית, הכלכלית והמוסרית שלו.
ראנד טוענת כי הקפיטליזם הוא "שיטה חברתית המבוססת על הכרה בזכויות הפרט, ובכללן זכויות קניין, בה כל הקניין הינו בבעלות פרטית." בפועל, משמעות הדבר היא כי חברה קפיטליסטית הינה כזאת בה הממשלה מבצעת תפקיד אחד: היא מגינה על זכויות הפרט על ידי הוצאתה של "האלימות הפיסית מהיחסים בין האנשים."

קפיטליזם טהור, ראנד מסכמת, לא התקיים מעולם: אך היו מדינות שהתקרבו אליו, כאשר ארה"ב  בחלק השני של המאה ה-19 מובילה בכך. במדינות אלו הפרט יכול היה לשגשג. זאת משום שהקפיטליזם הוא השיטה היחידה המכירה באופן מלא כי אדם הוא יצור רציונלי ובעל "הזכות להתקיים למען עצמו," חופשי מכפייה על ידי אחרים.

“Capitalism is a social system based on the recognition of individual rights….” — AYN RAND

bottom of page