top of page

כללי הכתיבה וההגשה

התחרות פתוחה לכל חיבור הכתוב בעברית לתלמידים, לחיילים ולסטודנטים וצעירים עד גיל 25 בישראל או בתפוצות. מומלץ כי תרשמו את פרטיכם בתיבת הקשר ​שבדף התחרות על מנת לאפשר לנו לשלוח לכם מידע נוסף והזמנות להרצאות בנושאי הספר.
 
על מנת למנוע פסילות על החיבורים הנשלחים לתחרות לעמוד בתנאים המפורטים להלן,
את החיבורים יש לשלוח במייל לכתובת: info@aynrand.org.il .
חיבורים הנשלחים בדואר יש למען לכתובת הבאה:
מרכז איין ראנד בישראל
במתחם wework (קומה 3) ברחוב קלמן מגן 3 תל אביב 
ישראל

על החיבורים לכלול בדף מקדים את הפרטים הבאים:

 • שם ושם משפחה, גיל, כתובת ופרטי קשר (דוא"ל אם יש וטלפון)
 • שם וכתובת המוסד בו לומד/ מגיש/ת החיבור או למד/ה בעבר.
 • שם המורה הממליץ ומקצוע הלימוד (במידה וההפניה לתחרות התקבלה ממורה)
 • הנושא הנבחר לחיבור מתוך רשימת הנושאים.

על החיבור המוגש וכותבו לעמוד בדרישות הבאות:
 • החיבור יודפס בקובץ וורד ברווח כפול ובהיקף שלא יפחת מ-800 מילה ולא יותר מ-1,600 מילים.
 • כל מתמודד רשאי להגיש חיבור אחד בלבד.
 • על מעטפות חיבורים הנשלחים אלינו לתחרות להיות מוחתמות בחותמת דואר לא יאוחר מתאריך ההגשה האחרון. 
 • המרכז יהיה רשאי להעניק הארכה במועד ההגשה כאשר יהיו שיקולים המצדיקים זאת.
 • החיבורים צריכים להיות פרי עבודתם העצמאית והמקורית של המגישים שטרם פורסמה, העתקה תוביל לפסילת ההגשה.
 • החלטות צוות השיפוט סופיות ואינן ניתנות לעירעור.
 • העובדים והדירקטורים במכון איין ראנד בארה"ב או במרכז איין ראנד בישראל וחברי משפחותיהם הקרובים לא יגישו חיבורים לתחרות.
 • זוכי אחד משלושת המקומות הראשונים בתחרות שהתקיימה בארה"ב או בישראל אינם רשאים להגיש חיבור לתחרות בישראל.
 • כל החיבורים המוגשים יהיו רכוש מרכז איין ראנד בישראל ולא יוחזרו לשולחים.
 • הזוכים במקומות הראשונים והעולים לשלב הדירוג הסופי יקבלו הודעה אודות דירוגם במייל. 
 • הזוכים בתחרות מאשרים מראש למרכז איין ראנד בישראל לציין את שמותיהם ותמונות שצולמו באירוע הענקת הפרסים באתר/י האינטרנט ובדיוורים של המרכז.
 • החיבור הזוכה צפוי להיות מוצג במלואו באתר המרכז עם ציון מלא של שם הכותב.
 • הזוכים יהיו אחראיים באופן בלעדי לכל מס שעשוי לחול על כספי הזכיה.
 • על מנת לממש את הזכייה על הזוכים או באי כוחם להופיע באירוע הכרזת הזכייה שיפורסם מראש. 
 • מרכז איין ראנד מעניק מספר מוגבל של עותקי ספרים ובהם הספרים "המנון", "כמעיין המתגבר" ו"מרד הנפילים". זכאים לקבל עותקים אלו תלמידים במוסדות חינוך מוכרים, חיילי חובה וסטודנטים הלומדים בתכנית לימודים באוניברסיטה או מכללה מוכרת, הספרים המוענקים יועברו באיסוף עצמי במרכז איין ראנד בשרונה או בשליחות / דואר שליחים במחיר השליחות.
bottom of page