top of page

ניתן להזמין את הסרט להקרנה במסגרות פרטיות בשילוב עם הרצאה ודיון. תרומתך תסייע למלגות יוצרים ולפעילות המרכז. 

bottom of page