top of page

ניתן להזמין את הסרט להקרנה במסגרות פרטיות בשילוב עם הרצאה ודיון. תרומתך תסייע למלגות יוצרים ולפעילות המרכז. נשמח למילוי השאלון הקצר המצורף (5 שאלות):

bottom of page