top of page
כותבים אובייקטיביסטים
לפניכם מאמרים נבחרים מתורגמים לעברית 
ד"ר אנדרו ברנשטיין
פרק 2 מספרו:
"קפיטליזם נטול כבלים" 
 
פרופ' טרה סמית
חזון לא שאול 
עצמאות ואנוכיות ב"כמעיין המתגבר"
 
ב-* הערות מתרגם, בסוגריים מרובעים מראי מקומות ובסוגרים עגולים הפניות למספרי עמודים במהדורה:
 Rand, Ayn (1943) The Fountainhead. New York, NY: Signet, Student edition, 1993
 

Smith, Tara (2007) ‘Unborrowed Vision: Independence and Egoism in The Fountainhead’. In R. Mayew (ed.), Essays on Ayn Rand’s “The Fountainhead”, Lanham, MD: Lexington Books, 285-304.

bottom of page