top of page

קפיטליזם: האידאל

Capitalism: The Unknown Ideal

"השיטה בה נהרס הקפיטליזם", כתבה איין ראנד, "התבססה על כך שהעולם לא הורשה לגלות מה הוא הדבר שנהרס."

בספר "קפיטליזם: האידאל", מגדירים ראנד ועמיתיה ראייה היסטורית ופילוסופית חדשה על משמעות הקפיטליזם, ויוצאים להרוס רבים מן המיתוסים האופפים אותו.

האם הקפיטליזם מוביל לשפל כלכלי, מונופולים, עבודת ילדים או למלחמות? מדוע שונאים עסקים גדולים? מדוע כשלו השמרנים לעצות את הגידול המתמיד של הממשל? האם דת וקפיטליזם עולים בקנה אחד? האם רגולציה ממשלתית היא הפתרון לבעיות הכלכליות או הגורם להן? מה היא חירות ולאיזה סוג של ממשלה היא נזקקת? האם הקפיטליזם מוסרי?


"קפיטליזם: האידאל" מתמודד עם שאלו אלו ושאלות נוספות אקטואליות וחיוניות בכל עת ביחס לקפיטליזם, ופורס בפני הקורא את התאוריה המאתגרת של איין ראנד לפיה השיטה של "קפיטליזם לסה-פייר" הינה אידיאל מוסרי.

  • Facebook Social Icon
bottom of page