top of page
נושאים

קפיטליזם: האידיאל

Capitalism: The Unknown Ideal

"אובייקטיביזם," אמרה ראנד, "אינו 'שמרנות.' אנו קפיטליסטים קיצוניים, אנו נאבקים למען הבסיס הפילוסופי שלקפיטליזם לא היה ושבלעדיו הוא נידון להיכחד."
שמרנים, טענה ראנד, חוששים לצאת להגנת הקפיטליזם. מדוע? "הם משותקים על ידי ההתנגשות העמוקה בין הקפיטליזם לבין הקוד המוסרי השולט בחברה שלנו: המוסר האלטרואיסטי. האלטרואיזם דוגל בכך שאין לאדם זכות לחיות למען עצמו, השירות לאחרים הינו ההצדקה היחידה לקיומו, ושהקרבה עצמית הינה חובתו המוסרית,  והמדד למעלה ולערך.

בספר "קפיטליזם: האידיאל הלא מוכר", מגדירים ראנד ועמיתיה ראייה היסטורית ופילוסופית חדשה על משמעות הקפיטליזם, ויוצאים להרוס רבים מן המיתוסים האופפים אותו. קפיטליזם ואלטרואיזם אינם עולים בקנה אחד."
רק על ידי דחיית האלטרואיזם וההגנה על זכות האדם להתקיים למען עצמו, מסיקה ראנד, ניתן להגן על הקפיטליזם. "אלו המבקשים להאבק למען [הקפיטליזם] צריכים להשיל את התואר 'שמרנים.'"

bottom of page