top of page

קפיטליזם: האידיאל

Capitalism: The Unknown Ideal

  • Facebook Social Icon

הקוראים של "מרד הנפילים" יכולים היו להתרשם מהלהט המוסרי עימו הגנה איין ראנד על עסקים ועל הקפיטליזם. היא לא ראתה בקפיטליזם כאמצעי א-מוסרי או אי-מוסרי למען "טובת הכלל" - כפי שנוהגים רוב המתימרים להגן עליו - אלא כשיטה חברתית מוסרית באופן יסודי.  


קפיטליזם, טוענת ראנד, אינו השיטה הנהוגה כיום, בה מעורבים חירות ושליטה ממשלתית,, אלא שיטה חברתית בה הממשלה מייחדת את כל פעולותיהלהגנה של זכויות הפרט, ובכללן זכויות הקניין - בה לא קיימת שום התערבות ממשלתית בכלכלה.

 

ספר זה אינו חיבור בכלכלה קפיטליסטית, אלא אסופה של מאמרים העוסקים בהיבטים הפילוסופיים של הקפיטליזם: באמיתות הבסיסיות ובעקרונות ההופכים את הקפיטליזם לשיטה החברתית המוסרית והמעשית היחידה - השיטה היחידה העולה בקנה אחד עם טבע האדם והדרישות של חייו - היחידה המאפשרת לכל אדם להגיע למלא הפוטנציאל המרהיב שלו.

bottom of page