top of page

מועדון הידידים של מרכז איין ראנד בישראל

מרכז איין ראנד בישראל הינו אחד מגורמי ההשפעה החשובים על הדיון הציבורי בישראל. המרכז מהווה כוח מרכזי בהרחבת ההכרות עם הגותה וספרותה של איין ראנד בישראל, הגות המקנה יכולות להבנת המציאות הכלכלית, החברתית והפוליטית ולהתווית הדרך להגשמה אישית באופן רציונלי ויצירתי.מועדון הידידים של המרכז מבוסס על התורמים לפעילותו והחברים בו הינם תורמים שתרמו 1000 ש"ח ומעלה בשנה. 

התורמים זוכים לקבלת דין וחשבון חודשי על פעילות המתבצעת, מוזמנים לדיוני פיתוח פעילויות חדשות ומוזמנים לאירועי המרכז ולאירועים מיוחדים המיועדים למועדון ידידי המרכז.להצטרפות למועדון הידידים פנו אלינו במייל. info@aynrand.org.il

bottom of page